สิงห์บุรี สาธารณสุขจังหวัดจัดประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE

สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จัดประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONEIDOL เพื่อเป็นตัวแทน จ.สิงห์บุรี ประจำปี 2564 และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ณ ห้องประชุมวิถีธรรม วิถีไทย ชั้น 2 อาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โดย นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดกิจกรรมการประกวดคัดเลือกเยาวชนตันแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE TEENDANCERCISE เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำ 2564 ขึ้น


ซึ่งมี หน่วยงาน สถานศึกษา จัดส่งเยาวชน เข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน 2 แห่ง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” การจัดกิจกรรมในวันนี้ นับว่ามีความสำคัญ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างเวทีให้เด็กได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ใช้เวลาว่างให้เกิดปะโยชน์ ในการป้องกันปัญหายาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันในการขจัดยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน