กาญจนบุรี ผู้ว่าฯนำจิตอาสาสร้างเสริมภูมิทัศน์ วัดหลวงตามหาบัว (วัดเสือ) เนื่องในวันปิยมหาราช

กาญจนบุรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนำจิตอาสาสร้างเสริมภูมิทัศน์ วัดหลวงตามหาบัว (วัดเสือ) เนื่องในวันปิยมหาราช
ที่วัดหลวงตามหาบัว หมูที่ 5 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำจิตอาสาประกอบด้วย จิตอาสาจากกองพลทหารราบที่ 9

ค่ายสุรสีห์ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา สร้างเสริมภูมิทัศน์ วัดหลวงตามหาบัว (วัดเสือ) เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลานานถึง 42 ปี ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอย่างมาก เช่น ทรงมีสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศ เป็นผลให้สามารถปัดเป่าเหตุร้ายที่เกิดจากประเทศมหาอำนาจ โดยใช้กุศโลบายเสียสละแผ่นดินส่วนน้อย รักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ ทรงปรับปรุงการปกครองยกเลิกระบบ เวียง วัง คลัง นา จัดการปกครองส่วนการเป็นกระทรวง ทรงสร้างทางรถไฟ การไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย รวมไปถึงการประกาศเลิกทาส ให้ทาสทุกคนเป็นอิสระ


สำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาสร้างเสริมภูมิทัศน์วัดหลวงตามหาบัว นั้น ได้มีการเก็บขยะบริเวณข้างทาง เข้าวัด การตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ การพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อป้องกันโควิด -19 การแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ซึ่งกิจกรรมพัฒนาสร้างเสริมภูมิทัศน์หลวงตามหาบัว นอกจากจะสร้างความสวยงามและยังเป็นการเทิดพระเกียรติ พร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
เกสร เสมจนทร์ กาญจนบุรี