นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยนายวิเชียร เนียมน้อม เปิดเผยว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) กำหนดให้ทุกวันที่6กันยายนเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่น องค์กรภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้มาโดยตลอดเพื่อให้วิทยาลัยฯเป็น “องค์กรคุณธรรม ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม” บุคลากรทุกระดับชั้น นักเรียน นักศึกษาของ


วิทยาลัยฯและศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์พึงตระหนักถึงปัญหาการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่กระทำการใดๆเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บุคลากรทุกคนต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ร่วมกันสร้างค่านิยม สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานที่ปราศจากปัญหาคอร์รัปชั่นให้เป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

ด้านนายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า วิทยาลัยฯกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ANTI CORRUPTION ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ไม่ข้องเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งในทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อร่วมกันสร้างค่านิยม และความตระหนักในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามหลักการของ “หลักธรรมาภิบาล” (Good Governance) คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า .