สิงห์บุรี  ผู้ว่าฯมอบอุปกรณ์สนับสุนนอาชีพแก่คอรบครัวยากจนและด้อยโอกาส

สิงห์บุรี  ผู้ว่าฯมอบอุปกรณ์สนับสุนนอาชีพแก่คอรบครัวยากจนและด้อยโอกาส
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนอาชีพแก่ครอบครัวเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ตามโครงการลูกผู้ว่า หลานนายอำเภอ ที่ หน้าห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดย นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมสำรวจตามความต้องการอุปกรณ์สนับสนุนอาชีพแก่ครอบครัวเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการสำรวจความต้องการและจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ในการสนับสนุนอาชีพและสามารถต่อยอดการพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน และประสานความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพสนับสนุนอาชีพแก่ครอบครัวเด็ก เป็นเงิน 20,000 บาท โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


ทั้งนี้ตามโครงการลูกผู้ว่าหลานนายอำเภอ จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย รายที่ 1 ครอบครัว ด.ญ.กับยาวี มั่นรอด ประกอบอาชีพรับจ้าง ต้องการความช่วยเหลือ ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 200 แอมป์ รายที่ 2 ครอบครัว ด.ญ.ณรินทร์ หม่อมหมื่นทอง ประกอบอาชีพรับจ้าง ต้องการความช่วยเหลือ ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 200 แอมป์ รายที่ 3 ครอบครัว ด.ญ.ณัฎฐณิชา พุทธรักษา ประกอบอาชีพรับจ้างต้องการความช่วยเหลือ ตู้อบขนม 1 ตู้ รายที่ 4 ครอบครัว ด.ช.ณัฐพัฒน์ ทิพย์ประเสริฐ ประกอบอาชีพรับจ้าง ต้องการความช่วยเหลือ บล๊อกไฟฟ้า ประแจกระแทกไฟฟ้า รายที่ 5 ครอบครัว ด.ช.มติมนต์ โพธิ์เสือ ประกอบอาชีพค้าขาย ต้องการความช่วยเหลือ ตู้ขายลูกชิ้น เตาแก๊สพร้อมขาตั้งและถังน้ำแข็ง 40 ลิตร รายที่ 6 ครอบครัว ด.ญ.ปนัดดา เณรน้อย ประกอบอาชีพค้าขาย ต้องการความช่วยเหลือ หม้อแสตนเลสมีหู กระทะอลูมิเนียมและน้ำตามทราย 4 กก. รายที่ 7 ครอบครัว ด.ญ.บุญยาภา จินดา ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ต้องการความช่วยเหลือ ปัตตาเลี่ยนและกรรไกรตัดผม บูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอให้มีโอกาสทางสังคมเข้าถึงทรัพยากร การพัฒนาทักษะ การดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โภชนาการ สมวัย พร้อมแก้ไขปัญหาเชิงซ็อนที่เกิดขึ้นในเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน