ตรัง ห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม

จังหวัดตรัง ห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนนำสินค้าใกล้หมดอายุหรือหมดอายุมาใส่ชุดสังฆทานจะมีความผิดตามกฎหมาย จะมีโทษปรับ โทษจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับ ใสนขระที่ยอดขายในปีนี้ลดลงมากเนื่องจากร้านค้าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางสาวสุภกิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง พ.ต.อ.สานิตย์ พลเพชร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอเมืองตรัง เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้อง เนื่องในช่วงวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (24-25 กรกฎาคม 2564)

จะมีประชาชนจำนวนมากเลือกซื้อชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งมักจะพบว่าสินค้าสังฆทานและชุดไทยธรรมที่พระสงฆ์ได้รับในช่วงเข้าพรรษาไม่มีคุณภาพและสินค้าบางรายการไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ โดยตรวจสอบร้านบุญนำเครื่องพระ ร้านสิริมงคล และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยฉลากฉบับที่ 23 (พ.ศ.2550) ที่ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องระบุรายการสินค้า ขนาด ปริมาณ น้ำหนักและราคาของสินค้าแต่ละรายการ ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย วันเดือนปี ที่หมดอายุ ราคารวมชุด และกรณีที่มีการนำสินค้าที่อาจทำปฏิกิริยากันจนทำให้มีสี กลิ่นหรือรสเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค เนื่องในการใช้หรือสภาพของสินค้านั้น ให้ระบุคำเตือนในฉลากด้วย


ผลจากการตรวจสอบร้านค้าและห้างฯ ดังกล่าว พบว่าในภาพรวมปฏิบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยฉลากฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2550) ทั้งนี้คณะทำงานฯได้แนะนำให้ผู้ประกอบการนำสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ที่จะนำไปอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันมาจัดชุดสังฆทานมาจำหน่าย และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 52 ผู้ใดขายสินค้า ที่ควบคุมฉลากตามมาตรา 30 โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง หรือขายสินค้าที่มีฉลากที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากสั่งเลิกใช้ตามมาตรา 33 ทั้งนี้ โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าการไม่มีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกล่าวนั้น ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ก่อนซื้อชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมทุกครั้ง ขอให้เลือกซื้อที่มีฉลากสินค้าถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และหากพบว่าสินค้าดังกล่าวแสดงฉลากไม่ถูกต้อง สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง 0 7521 7144 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง โทร. 0 7522 3076
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง