ตรัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณลงนาม MOUMeijo University Senior High School ประเทศญี่ปุ่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย ตรัง ลงนาม MOU ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ระหว่าง Meijo University Senior High School ประเทศญี่ปุ่น ผ่านระบบคอนเฟอร์เร้นท์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19
เวลาในประเทศไทย 11.00 น. และตรงกับเวลาในประเทศญี่ปุ่น 13.00 น. มีพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ระหว่าง Meijo University Senior High School ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้อำนวยการ โนริอิโตะ อิโตะ และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย ตรัง โดย ผู้อำนวยการ ดร.สุวณี อึ่งวรากร การลงนามความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกัน เริ่มครั้งแรก เมื่อ ปี พ.ศ. 2559 และในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2


ทั้งนี้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 2 สถาบัน ในเรื่องต่าง ๆ คือ 1. การแลกเปลี่ยนนักเรียนมาศึกษาในชั้นเรียนระยะสั้น ๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น 2. การทำโครงงานร่วมกัน (Co – Research) ของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น 3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครูผู้สอนในชั้นเรียนของครูไทยและครูญี่ปุ่น 4. การแลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของนักเรียนในการไปพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ ของทั้ง 2 ประเทศ ในระยะสั้นๆ ในสถานการณ์ปกติ ทั้ง 2 สถาบัน ได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังคงมี การทำกิจกรมต่างๆ และมีความร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบ Online, VDO Conference และระบบ อื่นๆ ซึ่งนับได้ว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่มีระบบการจัดการศึกษาและมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมกันในระดับนานาประเทศ
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง