ตรัง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ปัญหาการทำประมงในพื้นที่

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง จัดการสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ปัญหาการทำประมงในพื้นที่จังหวัดตรังตรัง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาสร้าง ความตระหนักรู้ปัญหาการทำประมงในพื้นที่จังหวัดตรังซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สิทธิอธิปไตย และสิทธิในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทะเลพื้นที่รับผิดชอบในด้านการประมง

ทั้งยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรตลอดจนส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลพุทธศักราช 2562 อาณาเขตทางทะเลประเทศไทย ขอบเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลในจังหวัดตรังกับการทำประมง พระราชกำหนดการประมง ปัญหาของชาวประมงและความต้องการของชาวประมงในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จำนวน 60 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในด้านการประมงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จ
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง