เกษตรปทุมธานี สาธิตรถหยอดเมล็ดพันธุ์ และใช้โดรนพ่นยาหว่านปุ๋ยนาข้าวทางอากาศแนวทางเกษตรอัจฉริยะ

เกษตรปทุมธานี สาธิตรถหยอ

Read more

นครปฐม รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพ

Read more

อยุธยา. โรงเรียนต้นแบบผลิตนักเรียนให้เป็นเกษตรกร คู่กับการเรียน(ตามรอยพ่อหลวง ร.9-10) จนได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น

โรงเรียนต้นแบบ ผลิตนักเร

Read more

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกในสถานศึกษา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังห

Read more

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่

Read more

ตรัง เปิดโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลเกาะลิบง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

Read more