ตรัง คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่

จังหวัดตรัง คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสภาพปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน”
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายนัทธี ถิ่นสาคู รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง นางสาวศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสภาพปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” โดยมี นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายกิตติเดช วรรณบวร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุม


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล มีมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นกับภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก การที่คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎรได้มารับทราบปัญหาความต้องการในพื้นที่ ซึ่งจะได้ร่วมบูรณาการการแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งของจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล เช่น ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานตรัง และสตูล) ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประธานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ประธานสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรม และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวฯลฯ

เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวต่อคณะกรรมาธิการ การท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงพื้นที่จังหวัดตรังศึกษาดูงานพร้อมรับฟังบรรยายสรุปและหารือเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วยจังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งมีประเด็นดังนี้ 1.ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่เกี่ยวข้อง 2.ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด 3.ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านงบประมาณและด้านอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด และ 4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว
/ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง