3 องค์กรภาครัฐร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษาและการมีอาชีพ

3 องค์กรภาครัฐร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษาและการมีอาชีพแก่เด็กและเยาวชน
ที่ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี นางสาวอังคณา โชติช่วง อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบคร้วจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เอี่ยมเหล็ก ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี , นางสาววิจิตรา พานทอง หัวหน้าพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ และนางกุลทรัพย์ ศศิสนธ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด , นายอนิรุจน์ อารมย์เย็น ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ ,นางสาวอนินทยา มาลาทอง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมประชุมและชี้แจงถึงการรับเด็กและเยาวชนเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

โดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เอี่ยมเหล็ก กล่าวว่าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีได้พิจารณาดำเนินการนำมาตรการพิเศษมาใช้กับเด็กและเยาวชน และร่วมกันจัดทำแผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเยาวชนเพื่อเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และได้ประสานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ในการให้โอกาสรับเด็กและเยาวชนเข้าเรียน ทางด้านนางกุลทรัพย์ ศศิสนธ์ กล่าวว่าวิทยาลัยฯได้จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)กับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 27ธันวาคม 2560 โดยให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเข้าเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกและไฟฟ้ากำลัง โดยเด็กและเยาวชนจะได้รับวุฒิการศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน และมีงานทำเมื่อจบการศึกษา ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นทำให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้ต่อไป .