นครปฐม โรงพยาบาลสามพรานจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอำเภอสามพราน

โรงพยาบาลสามพรานจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอำเภอสามพราน

เมื่อวันที่  14  มกราคม  2564  ที่ ห้องประชุมพระเทพศาสนาภิบาล โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ปี 2564 ซึ่งมี แพทย์หญิงจริยา ยงค์ประดิษฐ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตัวแทนกลุ่มงานการแพทย์ โรงพยาบาลสามพราน กล่าวรายงาน  ร่วมด้วย เภสัชกรหญิงวาสนา คำเซ่ง , หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ ,หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ,หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช วิทยากรและบุคลากรสาธารณสุข  จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอสามพราน 22แห่ง  เข้าร่วมโครงการอบรมฯ

สืบเนื่องด้วยอำเภอสามพรานมีเด็กปฐมวัย0-5ปีจำนวน 4,872 คน ซึ่งเป้าหมายของช่วงอายุที่ต้องได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการ ทำการคัดกรองตรวจประเมินพัฒนาการจำนวน 4,575 คน (คิดเป็นร้อยละ 93.90) พบว่าสมวัยครั้งแรก 3,740 คน (คิดเป็นร้อยละ76.76) สงสัยล่าช้า 835 คน (คิดเป็นร้อยละ 18.25) ติดตามได้ 216 (คิดเป็นร้อยละ 87.70) ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โรงพยาบาลสามพรานจึงได้จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น   เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้สามารถส่งเสริม ติดตามค้นหา และเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก อายุ 0-5 ปี ในชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้บุคลากรทางสาธารณสุขสามารถให้คำแนะนำ การดูแลเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าแก่ผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล การส่งต่อพัฒนาการเด็กที่มีประสิทธิภาพระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลแม่ข่าย คือโรงพยาบาลสามพราน    โดยการจัดอบรมโครงการฯนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อำเภอสามพราน จากสโมสรโรตารี่สนามจันทร์และโรตารี่นครชัยศรี ร่วมกับโรงพยาบาลสามพราน