กาญจนบุรี   มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ.มอบผ้าห้มกันหนาวแก่ราชฏร ชาวกาญจนบุรี

กาญจนบุรี   มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ.มอบผ้าห้มกันหนาวแก่ราชฏร ชาวกาญจนบุรี
ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ.พระบรมราชินี ได้มอบหมายใหนายจีระเกียรติ์ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี อัญเชิญผ้าห่มกันหนาวมอบให้แก่ราชฏรชาวกาญจนบุรี ที่ประสบภัยหนาว


จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 เป็นช่วงๆ จนถึงปัจจุบัน และได้รับผลกระทบเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ และเด็ก ซึ่งวันนี้ นายอำเภอพนมทวน ได้นำราษฎรผู้ประสบภัยหนาว เข้ารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 100 คน รวมทั้งนายอำเภอทั้ง 12 อำเภอ เป็นผู้แทนในการรับ เพื่อนำไปมอบให้แกราษฎรในพื้นที่ของตนที่ประสบภัยหนาว จำนวน 3,000 ผืน เพื่อช่วยบรรเทาภัยหนาวในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้แกผู้ประสบภัย ที่ได้รับพระราชทานผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ นำความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
เกษร เสมจันทร์