นครปฐม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

นครปฐม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

จังหวัดนครปฐม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน


วันนี้ (28 ธ.ค.63) บริเวณหน้าหมวดการทางท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยมี พ.ต.อ.สุรชัย สุกใส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา อาสาสมัคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธี


ร้อยตรี สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนถือเป็นอุบัติภัยร้ายแรง ก่อให้เกิดความศูนย์เสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงใน 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคน ด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านยานพาหนะ การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การดูแลความปลอดภัยทางน้ำ และด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น


สำหรับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเป้าหมายการดำเนินการในภาพรวม เพื่อให้สามารถลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุต้องน้อยกว่า 78 ครั้ง ผู้บาดเจ็บน้อยกว่า 82 ราย และผู้เสียชีวิตน้อยกว่า 10 ราย โดยดำเนินการควบคุมเข้มข้น วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564


การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้มีส่วนราชการทุกภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน ได้ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มและอาหารว่างมอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครปฐม เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง และจุดบริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ
***********
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม-ภาพ/ข่าว