นครปฐม  ผู้ว่าฯเป็นผู้แทนพระองค์ปิดโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง

นครปฐม  ผู้ว่าฯเป็นผู้แทนพระองค์ปิดโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง เรือนจำกลางนครปฐม
วันนี้ (24 พ.ย.63) นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง เรือนจำกลางนครปฐม ซึ่งเป็นโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่เข้าฝึกในโครงการฯ จำนวน 94 คน เป็นคนไทย 93 คน และชาวต่างชาติ 1 คน โดยฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 10-23 พฤศจิกายน 2563

แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตน ด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล ซึ่งผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ อีกทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ และหลังจากนี้ผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษ จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


หลังจากเข้ารับใบประกาศนียบัตรแล้ว ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมฯ ได้กล่าวปฏิญาณตนว่า ชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราทุกวันนี้ เพราะบรรพบุรุษของเรา เอาเลือดเอาเนื้อ เอาชีวิต และความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เราต้องรักษาชาติ เราต้องบำรุงชาติ เราต้องรักษาแผ่นดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ เราต้องสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพึ่งตนเอง และสร้างความมั่งคั่งใหม่ ให้แก่แผ่นดินไทยให้จงได้

************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม-ภาพ/ข่าว