เชียงใหม่  เยาวชนจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน

เชียงใหม่  เยาวชนจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน
20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 0900 น
แม่ครูบุญเอื้อ สีสด แกนนำกลุ่มผู้อาวุโสตำบลสันทราย และนายปิยพงษ์ ปัญญาดา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้าทำการช่วยเหลือผู้ซึมเศร้า ทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส (ไม่เกี่ยวกับการเมือง)เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์รวมถึงการพัฒนาชุมชนให้มีขีดความสามารถในการจัดการปัญหามีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความหลากหลาย ทางพหุวัฒนธรรมสร้างการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความรู้ค้นหาศักยภาพของชุมชนมาใช้ในการแก้ปัญหาในชุมชน ฯ “เชื่อมั่นในศักยภาพของคนและชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน” ในวันนี้ได้ทำการร่วมการแสดงออกถึงปัญหาและการแก้ปัญหาของตนเองและสังคมชุมชนซึ่งก็มีประชาชนและเยาวชนเข้ามาร่วมมากขึ้นทุกวัน และยังได้นำเอาเยาวชนบางส่วนไปทำประโยชน์กับสังคม

โดยการเข้าทำการพัฒนาวัดบ้านสันทราย ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด แล้วยังมีการติดป้ายต้นไม่พูดได้จำนวนหลายสิบป้ายเพื่อเป็นคำเตือน สุภาษิตไทย พุทธสุภาษิต ไว้เตือนใจเตือนความคิด ซึ่งก็ถือได้ว่าเริ่มมีเยาวชนจิตอาสาไม่หวังผลตอบแทนเข้าทำการช่วยเหลือสังคมมากขึ้น

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว