มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย”ส้มโอนครชัยศรี”

มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย”ส้มโอนครชัยศรี”

วันอังคารที่29 กันยายน 2563  ห้องประชุมเศบาลมืองไร่ชิง ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ชิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

นายรัฐศาสตร์   เชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย”ส้มโอนครชัยศรี”   โดยมี นายพงศ์สุธี สุขศิริ  พาณิชย์จังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยหัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการจังหวัดนครปฐม  และผู้ประกอบการสวนส้อมโอ ร่วมรับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย”ส้มโอนครชัยศรี”

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือGI) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยง ระหว่างปัจจัยสำคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือ ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าในท้องถิ่นของตนขึ้นมา ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มาจากพื้นที่ดังกล่าว คุณลักษณะพิเศษนี้อาจหมายถึงคุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนสินค้า

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้เกิดการรับรู้อย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้ผู้ผลิต และเป็นเครื่องมือทางการตลาด และสื่อให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผลิตขึ้นในประเทศใดประเภทหนึ่ง หรือท้องถิ่นใด ท้องถิ่นหนึ่ง โดยที่การระบุชื่อประเทศหรือท้องถิ่นดังกล่าว จะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีลักษณะพิเศษ ต่างไปจากสินค้าจำพวกเดียวกันที่ผลิตขึ้นจากแหล่งอื่น ซึ่งจะมีผลทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีราคาสูงขึ้นหรือจำหน่ายได้มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นว่าจะได้รับสินค้าดีมีคุณภาพตามที่ต้องการ จากแหล่งผลิตที่ได้มีการอ้างชื่อ  เช่น ส้มโอนครชัยศรี ไข่เค็มไชยา มีดอรัญญิก มะขามหวานเพชรบูรณ์  ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นต้น

การดำเนินการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการจดขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สัมโอนครชัยศรี ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองเรื่องของมาตรฐาน และชื่อเสียงอย่างแพร่หลาย และปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสินค้าชนิดอื่นเพิ่มเติม เช่น เนื้อโคขุนกำแพงแสน และมะพร้าวน้ำหอมสามพราน เป็นต้น