นครปฐม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  ที่ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้า Big C สาขาอ้อมใหญ่  สามพราน จังหวัดนครปฐม

ทันตแพทย์หญิงมนิธี ต่อเศวตพงศ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี2563  โดยมี นายทศพล  รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่  กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายแพทย์ทินกร ชื่นชม  ผอ.โรงพยาบาลสามพราน  นายประมวล โฆษิตชัยมงคล สาธารณสุขอำเภอสามพราน   คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  อ.สม. ,กลุ่มสตรี , คณะครู นักเรียน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  กลุ่มองค์กรต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ     ซึ่งโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุข ของประเทศไทยตลอดมา  เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อ  ที่สร้างความสูญเสีย  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ  สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปัญหาโรคไข้เลือดออก  ยังคงคุกคามชีวิตคือการขาดความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับพิษภัยของโรคไข้เลือดออก ทำให้ไม่มีการตื่นตัว  ในการร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา  พบว่าตัวเลขของผู้ป่วยมีจำนวนสูงมาก   จึงทำให้ประชาชนทั้งประเทศ  มีความตื่นตัวมากขึ้น  สื่อมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  เรื่องโรคไข้เลือดออกมากขึ้น  ซึ่งถือเป็นผลที่ดีต่อประชาชน  ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากโรคไข้เลือดออกในเขตอำเภอสามพราน  อัตราการป่วย  โรคไข้เลือดออก  ยังไม่คงที่ และมีแนวโน้มที่สูงขึ้น  อำเภอสามพราน  สาธารณสุขอำเภอสามพราน  โรงพยาบาลสามพราน  ได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อลดอัตราการระบาดของโรคไข้เลือดออก
  2. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคไข้เลือดออกและมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันโรค

ไข้เลือดออก