นครปฐม เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5″ รุ่นที่ 2

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5″ รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่30 กรกฎาคม 2563ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5″เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5” รุ่นที่ 2


โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี) ส่วนกลาง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ถวายรายงาน พร้อมด้วย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ผู้เข้าร่วมอบรม  ผู้แทนคณะสงฆ์ จาก 77จังหวัด นิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5″คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตจิตอาสาจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี. ถวายการต้อนรับ

ตามที่มหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ 29/2562ได้มีมติเห็นชอบรับทราบ โครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา ซึ่งรับผิดชอบโดยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปี) โดยมีภาระกิจจัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม “พระสฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5” รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30กรกฎาคม ถึง1สิงหาคม 2563

โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนศักยภาพพระสงฆ์ ให้เป็นพระสงฆ์ผู้นำนักเผยแผ่สร้างเสริมสันติสุขแก่สังคม  ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5″ในเชิงพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม   เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์และผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจมีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีทักษะเป็นผู้นำขับเคลื่อนศีล 5 สู่การปฏิบัติเป็นสัมมาชีพอย่างเป็นรูปธรรม  การป้องกันภัยร้ายจากข่าวปลอมข่าวชวนเชื่อทางศาสนาอันเกิดจากการละเมิดศีลข้อมุสาวาท  เพื่อเป็นส่วนร่วมและมีเครือข่ายการทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5″ให้เกิดพลังในการทำงานร่วมกัน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนาในการดำเนินงานที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาพระสงฆ์จากทั่วประเทศด้วยการคัดเลือกพระสงฆ์ที่คณะสงฆ์เห็นสมควรคัดเลือกเป็นผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม708รูป ภายในปี 2563
เมื่อสิ้นสุดการอบรม พระสฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5 จะมีภารกิจ 4ประการ
ประกอบด้วย
1.เป็นผู้ประสานงนการขับคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5ในพื้นที่
2.เป็นผู้ถ่ายหอตความรู้เกี่ยวกับศีล 5แก่ประชาชนในพื้นที่
3.เป็นผู้พัฒนากิกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5ในพื้นที่
4.เป็นผู้สร้างพลังเครือข่ยขับเคลื่อนสังคมสู่สันติสุข

และก่อนการอบรม พระครูยติธรรมานุยุต เจ้าคณะอำเภอบางกระเบา เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ถวายเงินสนันสนุนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5” รุ่นที่ 2ในครั้งนี้ จำนวน 100,000บาท แก่ พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี) ส่วนกลาง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอบรมในครั้งนี้ต่อไป