ททท สำนักงานกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานในพื้นที่ กทม นนทบุรี และปทุมธานี

ททท สำนักงานกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานในพื้นที่ กทม นนทบุรี และปทุมธานี ระหว่างวันที่ 28 ถึง 29มิถุนายน 2563 ดังนี้
1.พบปะผู้ประกอบการ ทดสอบสินค้าทางการท่องเที่ยวสำหรับการจัดกิจกรรมไหว้พระสุขกาย สุขใจสไตล์ New Normal เส้นทาง นนทบุรี – ปทุมธานี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 อาทิ วัดชมพูเวก จังหวัดนนทบุรี วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
2. ภาคเช้า ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ประจำเดือน มิถุนายน 2563 และ ผสกท.ได้รับโอกาสในการเสนอกิจกรรมฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กรกฏาคม 2563
3. ภาคบ่าย ร่วมประชุม กบจ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
4. ภาคค่ำ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี เพื่อกำหนดจัดกิจกรรมคิด..ถึง Local and Culture ในรูปแบบพักค้างท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


โดย สกท ได้เชิญชวน หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ