สระบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ Professional Learning Community

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ท่านดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ Professional Learning Community
โดยมีดร.สุภาวดี วงษ์สกุล  ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และนายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

มีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี