นครปฐม พระพรหมเสนาบดีมอบตราตั้ง“1.ประธานกรรมการ 2.รองประธานกรรมการ3.กรรมการขับเคลื่อน หมู่บ้านรักษาศีล 5

พระพรหมเสนาบดีมอบตราตั้ง“1.ประธานกรรมการ 2.รองประธานกรรมการ3.กรรมการขับเคลื่อน หมู่บ้านรักษาศีล 5

ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 7, ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานอำนวยการโครงการฯหมู่บ้านรักษาศีล 5  เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งฯ 1.“ประธานกรรมการ” 2. ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง (ระดับประเทศ)

 

ตามที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง สมเด็จพระมหารัชมังคลา จารย์ เป็นประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” เมื่อวันที่ 29มิถุนายน 2560 และการดำเนินโครงการฯได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง นั้น บัดนี้ ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5″ (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี) ส่วนกลาง ขอลาออก เป็นเหตุให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง สมควรแต่งตั้งประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี) ส่วนกลาง รูปใหม่  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (4) แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม ว่า ด้วยการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พ.ศ. 2557

จึงแต่งตั้งให้

1.พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร ป.ธ.3, ศน.ด., พธ.ด.กิตติ์) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, รองประธานกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5 ส่วนกลาง ดำรงตำแหน่ง   “ประธานกรรมการ”   ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง (ระดับประเทศ)

2.พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง, กรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง ดำรงตำแหน่ง “รองประธานกรรมการ”  ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง (ระดับประเทศ)

3.พระมงคลพัฒนาภรณ์ (ดิเรก ปิติทานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร, กรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนกลาง ดำรงตำแหน่ง “กรรมการ” ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง(ระดับประเทศ)

เพื่อปฎิบัติศาสนกิจตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง (ระดับประเทศ)ให้เกิดประโยชน์ แก่สังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาต่อไป