นนทบุรี. ซีพีออลล์และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มอบชุดคอมพิวเตอร์ให้เด็กและเยาวชนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

นนทบุรี. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มอบชุดคอมพิวเตอร์สนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับมอบชุดคอมพิวเตอร์จากนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.บุรีรัมย์ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จ.สุราษฎร์ธานี

โดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่าบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน)และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มีนโยบายให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน การมอบชุดคอมพิวเตอร์นี้จะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น เป็นการช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษาและร่วมกันสร้างคนดีคืนสู่สังคมได้ ชุดคอมพิวเตอร์ดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงให้พร้อมใช้งานโดยนายศิริชัย อึ้งใจธรรม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและทีมงาน ทางด้านนางสาวศิริประกาย วรปรีชา ได้กล่าวขอบคุณวิทยาลัยฯที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด นับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีวิชาความรู้ โดยเฉพาะการร่วมกันสร้างคนดีสู่สังคม สร้างอนาคตที่ดีของประเทศชาติ ขณะที่นางสาวจิตติมา กระแสสานต์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.บุรีรัมย์ กล่าวถึงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ว่า เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์กันมากขึ้น เช่น การเรียนโปรแกรมพื้นฐาน คือ Microsoft office โปรแกรมการออกแบบ Sketch Up ,Illustrator ,Photoshop นอกจากนี้ในภาวะการป้องกันไวรัสโควิด-19 ยังได้ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงาน Video Conference กับศาลเยาวชนและครอบครัว และใช้งานญาติเยี่ยมทางไกลด้วย .