ราชบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน

เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน

เช้าวันนที่4 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์นางพรศรี ตรงศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษา มีนางขนิษฐา พูลศิริรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมเป็นสักขีพยาน การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนคือ นางสาวภูษณิษา นาดเด่น อายุ18 ปีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ครอบครัวมีฐานะยากจน เป็นเด็กดีที่ตั้งใจในการศึกษา มีผลระดับผลการเรียนดีเกรดเฉลี่ยจบ 3.35 สามารถสอบเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากรได้และขอความช่วยเหลือมายังเหล่ากาชาจังหวัดราชบุรีซึ่งเหล่ากาชาจังหวัดราชบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา จึงขอมอบเงินเพื่อให้เด็กเป็นทุนการศึกษาโดยใช้งบประมาณของเหล่าชาดจังหวัด เป็นเงิน 2,๐๐๐ บาท พร้อมถุงยังชีพ และได้รับเงินสมทบจากคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นเงิน 32,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

@-สุรพันธ์ ตันกำเนิด
(ดีเจต้อย)
สุเทพ นิ่มนวล
กนกวรรณ์ บุญวงษ์
ศูนย์ข่าว จ.ราชบุรี
รายงาน
โทร.081-6274337