ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 40 มาตรการผ่อนคลายสวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุด สาธารณะ หอศิลป์

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 40 มาตรการผ่อนคลายสวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุด สาธารณะ หอศิลป์ ในท้องที่จังหวัดนครปฐม

ขอความร่วมมือสวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุด สาธารณะ หอศิลป์

– ให้ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ โดยเฉพาะห้องสุขา พาหนะที่ให้บริการภายในสถานที่ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

– ให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ ผู้ใช้บริการทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

– มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

– เว้นระยะนั่งและยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่งอย่างน้อย1 เมตร สำหรับห้องสมุดสาธารณะ

– ให้มีลงทะเบียนเพื่อการจองคิวเข้าใช้บริการ รวมทั้งก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด โดยจัดเป็นรอบเข้าชม หรือใช้บริการ ทั้งนี้ให้รวมกลุ่มในการใช้บริการหรือเข้าชมได้ไม่เกิน 10 คนภายใต้การนำชมของเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ และเปิดให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมตามมาตรการหลัก

– เพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบลงทะเบียนใช้บริการแบบออนไลน์ และจองคิวเข้าใช้บริการล่วงหน้า

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจและให้คำแนะนำ หรือตักเตือน ห้ามปรามได้ตลอดเวลา หากพบว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการที่กำหนด ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมสั่งปิดสถานที่นั้นเฉพาะราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว