กาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสั่งตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทาง

กาญจนบุรี   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสั่งตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทาง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีโดยความ เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมออกข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1  ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้สั่งการและประสานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติตามข้อกำหนด 10 มาตรการ ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย โดยให้จังหวัดมีการตั้งด่านตรวจ จุดสกัด ดูแลการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรค ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 ไปจนถึงวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.


จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง กำหนดตั้งจุดตรวจดูแลการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรค จำนวน 2 จุด คือ
จุดตรวจที่ 1 บริเวณหน้าสถานีตำรวตภูธรลูกแก ถนนแสงชูโต อำเภอท่ามะกา
จุดตรวจที่ 2 บริเวณหน้าสำนักงานทางหลวงกาญจนบุรี ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง อำเภอพนมทวน
สำหรับจุดตรวจดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ขนส่ง ในการตรวจการปฏิบัติตนในการโดยสารบนยานพาหนะ พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รวมทั้งจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทำความสะอาด
จากประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ประชาชนยังสามารถเดินทางได้หากมีความจำเป็น จึงขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมให้พกบัตรประชาชน เมื่อมีความจำเป็นในการเดินทางโดยยาพาหนะ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองฯด้วย
เกษร เสมจันทร์