มทร.รัตนโกสินทร์ คุมเข้มไวรัสโควิด-19 คัดกรอง-วัดอุณหภูมิ-ฆ่าเชื้อในมหาวิทยาลัย

มทร.รัตนโกสินทร์ คุมเข้มไวรัสโควิด-19 คัดกรอง-วัดอุณหภูมิ-ฆ่าเชื้อในมหาวิทยาลัย สั่ง พนง.งดเดินทาง ตปท. เพิ่ม Thermo Scan

มทร.รัตนโกสินทร์ ดำเนินการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 กรอง-วัดอุณหภูมิ-ฆ่าเชื้อในมหาวิทยาลัย สั่ง พนง.งดเดินทาง ตปท. เพิ่ม Thermo Scan และขอความร่วมมือพนักงานงดการเดินทางต่างประเทศทุกกรณี พร้อมให้พนักงานกรอกแบบสำรวจการเดินทางต่างประเทศทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว รวมทั้งเพิ่มจุดติดตั้ง Thermo Scan

ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยขอให้พนักงานงดการเดินทางต่างประเทศ งด หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางส่วนตัวไปต่างประเทศในประเทศกลุ่มเสี่ยง หากมีความจำเป็นให้แจ้งผู้บังคับบัญชาพิจารณาเป็นรายกรณี หรือหลีกเลี่ยงการประชุมสัมมนาภายนอก งด หรือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ชุมชนหนาแน่น หากมีความจำเป็น ต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน รวมทั้งมีนโยบายปฏิบัติ Work from home ให้จัดกลุ่มเเบ่งเวรกันปฏิบัติงานที่บ้าน เพื่อร่วมกันแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงและปกป้องสวัสดิภาพของพนักงานจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มกาวิทยาลัยจึงจัดมีการเรียนการสอนกรือการประชุมระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และให้ใช้ช่องทางอื่นแทนเช่น Teleconference,VDO Call เป็นต้น

ด้านมาตรการดูแลพนักงานและบุคคลภายนอก มกาวิทยาลัยนั้นได้เพิ่มจำนวนกล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับวัดอุณหภูมิ หรือ Thermo Scan บริเวณจุดคัดกรองของมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานก่อนขึ้นอาคาร ทั้งนี้อุณหภูมิร่างกายต้องมีค่าไม่เกิน 37.5 องศาหากมีอุณภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศา จะไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน เพื่อเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 และกำหนดจุดคัดกรอง จำกัดทางเข้าออกอาคาร กรณีมีการระบาดในพื้นที่ตามแผนการจัดการเหตุฉุกเฉินกรณีโรคติดต่อร้ายแรง

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคนที่เข้าปฏิบัติงาน ต้องมีค่าไม่เกิน 37.5 องศา แล้วติดสติกเกอร์ สีต่างๆ (สีสติกเกอร์จะเปลี่ยนทุกวันเพื่อการตรวจสอบ)ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้ออกสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเพื่อระวังและป้องกันตัวจากโรคดังกล่าวแก่พนักงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการติดตามประเมินสถานการณ์และมีการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทุกวัน ทั้งนี้ยังไม่มีพนักงานของมหาวิทยาลัยที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด