ตรัง   จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2563

ตรัง   จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2563

(27 ม.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2563 โดยมี นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง
กิจกรรมยุวกาชาดได้รับการสถาปนาขึ้นโดย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เมื่อวันที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2465 ในปีนี้นับเป็นปีที่ 98 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงให้การอุปถัมภ์ตลอดเวลา มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะฝึกอบรมให้สมาชิกยุวกาชาดมีอุดมคติในสันติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของทุกผู้ทุกฝ่าย รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ

และเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา ในปี 2563 นี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยของจังหวัดตรังขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ยุวกาชาดได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อองค์อุปถัมภ์สภากาชาดไทย และเพื่อให้ยุวกาชาดได้รำลึกถึงผู้ก่อตั้งและความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย ตลอดจนเพื่อให้ยุวกาชาดได้ร่วมในพิธีปฏิญาณตน/สวนสนาม/บำเพ็ญประโยชน์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,200 คน โดยมีกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีปฏิญาณตน/สวนสนาม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง