กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำจังหวัดตรัง โครงการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำจังหวัดตรัง โครงการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามแล้วยังเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย
ที่เรือนจำจังหวัดตรัง นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 นายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง กล่าวว่า โครงการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562นมัสการ พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม พระเดชพระคุณพระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง พระเถรานุเถระที่เคารพทุกรูป เรียน ท่านรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ท่านกิตติพัฒน์ เดชะพหุล ตามที่กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายในการขยายผลการจัดการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความสนใจ สามารถเข้าศึกษาได้อย่างทั่วถึง ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามแล้วยังเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย เรือนจำจังหวัดตรัง ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมทางศาสนามากล่อมเกลายกระดับจิตใจของผู้ต้องราชทัณฑ์ ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างให้พุทธธรรม เป็นกระแสหลักในการพัฒนาชีวิต สร้างความสุขให้แก่บุคคลทุกกลุ่มทุกระดับในทุกสถานที่และสภาพแวดล้อม จึงได้จัดโครงการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 130 คน เป็นชาย จำนวน 60คน หญิงจำนวน 70 คน เริ่มดำเนินการจัดการเรียน การสอนทั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ จัดหลักสูตรในการเรียน การสอน พระเดชพระคุณพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษา คณะกรรมการมหาเถรสมาคม วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง พระเดชพระคุณพระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรังและคณะครูสอนบาลีในจังหวัดตรัง ให้การสนับสนุน


นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารึได้พระราชทานคำแนะนำแก่ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์มีโอกาสศึกษาด้านพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้ซาบซึ้งและเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการเรียนบาลีศึกษา ซึ่งปัจจุบันดำเนินการในเรือนจำและทัณฑสถานเพียง 4 แห่ง คือ เรือนจำกลางบางขวาง , เรือนจำอำเคอแม่สอด ทัณฑสถานหญิงกลาง และ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 กรมราชทัณฑ์ จึงมีนโยบายที่จะขยายการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษา ในเรือนจำและทัณฑสถานให้ครอบคลุมทั้งประเทศโดยในปี พ.ศ.2563 ขยายเพิ่มเป็น 52 แห่ง เรือนจำจังหวัดตรังเป็น 1ใน 52 แห่งเรือนจำทั่วประเทศกรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำจังหวัดตรัง โครงการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามแล้วยังเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย


ที่เรือนจำจังหวัดตรัง นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 นายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง กล่าวว่า โครงการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามที่กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายในการขยายผลการจัดการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความสนใจ สามารถเข้าศึกษาได้อย่างทั่วถึง ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามแล้วยังเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย เรือนจำจังหวัดตรัง ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมทางศาสนามากล่อมเกลายกระดับจิตใจของผู้ต้องราชทัณฑ์ ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างให้พุทธธรรม เป็นกระแสหลักในการพัฒนาชีวิต สร้างความสุขให้แก่บุคคลทุกกลุ่มทุกระดับในทุกสถานที่และสภาพแวดล้อม จึงได้จัดโครงการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 130 คน เป็นชาย จำนวน 60คน หญิงจำนวน 70 คน เริ่มดำเนินการจัดการเรียน การสอนทั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ จัดหลักสูตรในการเรียน การสอน พระเดชพระคุณพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษา คณะกรรมการมหาเถรสมาคม วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง พระเดชพระคุณพระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรังและคณะครูสอนบาลีในจังหวัดตรัง ให้การสนับสนุน


นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานคำแนะนำแก่ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์มีโอกาสศึกษาด้านพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้ซาบซึ้งและเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการเรียนบาลีศึกษา ซึ่งปัจจุบันดำเนินการในเรือนจำและทัณฑสถานเพียง 4 แห่ง คือ เรือนจำกลางบางขวาง , เรือนจำอำเคอแม่สอด ทัณฑสถานหญิงกลาง และ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 กรมราชทัณฑ์ จึงมีนโยบายที่จะขยายการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษา ในเรือนจำและทัณฑสถานให้ครอบคลุมทั้งประเทศโดยในปี พ.ศ.2563 ขยายเพิ่มเป็น 52 แห่ง เรือนจำจังหวัดตรังเป็น 1ใน 52 แห่งเรือนจำทั่วประเทศ
มนต์เจริญ ศรีมลคล จ.ตรัง