อธิบดี พช. เร่งช่วยเหลือสตรีที่ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย

อธิบดี พช. เร่งช่วยเหลือสตรีที่ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่าในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ได้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเฉพาะสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้กู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่งผลต่อการชำระเงินกู้ของสมาชิกกองทุนฯ กรมการพัฒนาชุมชน ก็ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย จึงได้จัดทำมาตรการและวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ดำเนินการตามมาตรการและวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ ในการสำรวจและรวบรวมรายชื่อสมาชิกลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย เช่นน้ำท่วมขังบ้านพักอาศัยแบบฉับพลัน บ้านพักอาศัยมีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย มีอาชีพที่ได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในมาตรการและวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกฯ

อธิบดี พช. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ขอให้สนับสนุนให้สมาชิกกองทุนฯ ได้ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน (กู้ยืม) ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และสนับสนุนแนะนำให้องค์กรสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุน ในการแก้ไขปัญหาความต้องการของสตรีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาทักษะด้านอาชีพ การฟื้นฟูอาชีพ การสร้างอาชีพตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

สำหรับลูกหนี้กองทุนฯ ที่ประสงค์ขอรับการความช่วยเหลือตามมาตรการชำระหนี้ สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่สมาชิกได้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืม ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยจะต้องมีเอกสารหลักฐาน รับรองว่าเป็นผู้ประสบอุทกภัยจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ที่ประสบภัย เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนฯ จะพิจารณาเห็นชอบและส่งให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่อำเภอได้รับเรื่อง ส่วนการช่วยเหลืออื่นๆ ก็ให้จังหวัดและอำเภอ ติดตามให้คำแนะนำช่วยเหลือสมาชิกลูกหนี้กองทุนฯ เพื่อให้สามารถมีรายได้นำมาชำระหนี้คืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเมื่อครบกำหนดชำระหนี้ต่อไปได้

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัย หรือสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน โทร 08-1955-3535 , 06-5502-6037 , 0-2141-3092 , 0-2141-3075 หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.cdd.go.th , www.womenfund.in.th อธิบดี พช. กล่าว

ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562