นครปฐม  พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยคริสเตียน และพิธีแต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นครปฐม  พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยคริสเตียน และพิธีแต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยคริสเตียน และพิธีแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน โดย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับอนุมัติดำเนินการก่อตั้ง “วิทยาลัยคริสเตียน” เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2526 ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 จวบจนปัจจุบันได้เวียนบรรจบครบรอบ 36 ปี การจัดตั้งมหาวิทยาลัยคริสเตียน ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำทางการเติบโตและการพัฒนาจาก “วิทยาลัย” มาสู่การเป็น “มหาวิทยาลัย” อย่างมั่นคง ประกอบกับ สภามหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้มีมติ สภามหาวิทยาลัยคริสเตียน  เห็นชอบแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2562

 

และมหาวิทยาลัยคริสเตียน จึงจัดพิธี “นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยคริสเตียน และพิธีแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน” ในวันนี้ เพื่อสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า ที่ทรงนำทางการเติบโตและการพัฒนา