ปทุมธานี เปิดโครงการภูมิศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

เปิดโครงการภูมิศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของแต่ละจังหวัด
วันนี้ (7 ก.ย.62) เวลา 10.00 น. ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดโครงการภูมิศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม โดยมี นายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอําเภอคลองหลวง นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี โครงการภูมิศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ตอบโจทย์แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (พ.ศ.2562 –2564) ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2568 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของแต่ละจังหวัด ยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ผ่านการนำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดมาจำหน่าย และสาธิตเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ด้านวัฒนธรรม เกือบ 100 รายการ แต่ละผลิตภัณฑ์ได้รับการคัดสรรชิ้นงานจากผู้ประกอบการโดยตรง ส่วนการสาธิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละชนิดมีลักษณะเด่นเฉพาะพื้นที่ นับเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของไทย จนเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “อารยศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม” การจัดแสดงนิทรรศการ “ภาพเก่า เล่าอดีต” การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่โด ดเด่นและมีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัด รวมถึงการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่ง ป๊อบปี้ ปรัชญาลักษณ์ หรือป๊อบปี้ ไมค์ทองคำ (6 ก.ย.) บ่าววี (7 ก.ย.) และหญิง ธิติกานต์ (8 ก.ย.) ตั้งแต่เวลา 12.00 – 18.00 น. ตลอดการจัดงาน ผู้เข้าร่วมงานจะได้ ช้อป สินค้าที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัด ชมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่น่าสนใจ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง นิทรรศการ”ภาพเก่า เล่าอดีต” และชิมฟรีสุดยอดอาหารคาว – หวานพื้นถิ่น