นครปฐม จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

  จังหวัดนครปฐมจัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายภายใต้MOU ส่วนภูมิภาคประจำปี2562

วันที่21 สิงหาคม2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนายภิญโญประกอบผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานจัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายภายใต้MOU ส่วนภูมิภาคประจำปี2562 พร้อมด้วยพ...ชัชปัณฑกาณฑ์  คล้ายคลึงรองผบก..จว.นครปฐมพ...ประวิทย์  ศิริธรผกก.ตม.จว.นครปฐมบก.ตม.3 พร้อมด้วย...หญิงสุรัชนา  จิตภิบาลสว.ตม.จว.นครปฐมบก.ตม.3 เข้าร่วมในพิธีสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16 มกราคม2561 เห็นชอบการบริหารการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

โดยให้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือOne Stop Service ทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับจังหวัดนครปฐม มีแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการตามมติดังกล่าวจำนวน40,704 คนประกอบด้วย34,479 คนลาว1,350 คนและกัมพูชา4,875 คนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานถึงวันที่1 พฤศจิกายน2562 สำหรับกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำและวันที่31 มีนาคม2563 เมื่อสิ้นสุดการอนุญาตดังกล่าวแรงงานต่างด้าวจะต้องเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนายจ้างภาคครัวเรือนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อยและภาคเกษตรกรรมกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมกรมการจัดหางานซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดระบบทำงานของคนต่างด้าวดูแลตรวจสอบและควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างการตระหนักรับรู้ความเข้าใจให้นายจ้างสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลขั้นตอนและแนวทางการดำเนินการรวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวกลุ่มมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจะสิ้นสุดลงหมดอายุวันที่31 มีนาคม2563 โดยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่เป็นปัจจุบันทั้งสิ้นจำนวน40,704 คนและมีนายจ้างสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวประมาณ6,050 รายจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

จังหวัดนครปฐมมีนายจ้างสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวประมาณ24,144 รายแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานประมาณ112,927 คนแยกเป็นแรงงานต่างด้าวระดับฝีมือเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย2,710 คนกลุ่มอยู่ในความดูแลของกรมการปกครอง6,374 คนกลุ่มนำเข้าMOU 44,429 คนและกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ59,414 คน

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานบรรยายแนวทางการบริหารจัดการทำงานของแรงงานต่างด้าวหลังสิ้นสุดการอนุญาตทำงานการอภิปรายกลุ่มให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาภายใต้MOU

โดยวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมและศูนย์ทะเบียนภาค7 จังหวัดนครปฐมซึ่งมีนายจ้างสถานประกอบการผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้สื่อข่าวในพื้นที่บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศสมาคมต่างๆองค์กรภาคีเครือข่ายประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน400 คน

*****************************************************

                        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมภาพ/ข่าว