ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง “ย้อนวันวานเมืองเก่าทับเที่ยง”

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง “ย้อนวันวานเมืองเก่าทับเที่ยง”

(10 ส.ค.) นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง “ย้อนวันวานเมืองเก่าทับเที่ยง” ณ บริเวณสมาคมฮั้วเฉียว ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังโดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตรัง ปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวอนุรักษ์เมืองเก่า สร้างความภาคภูมิใจในถิ่นเกิดให้แก่ชาวตรัง ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และบริการให้แก่จังหวัดตรังตลอดทั้งปี และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว ให้ตรัง เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ซึ่งมีระยะเวลาการจัดงาน จำนวน 3 วัน

ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมในงานย้อนวันวานเมืองเก่าทับเที่ยง ประกอบด้วย นิทรรศการเล่าเรื่องเมืองเก่าทับเที่ยง การจัดสาธิต และจำหน่ายอาหารวัฒนธรรมพื้นถิ่น การแสดงจากนักเรียนในเขตตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง การเสวนา “เมืองทับเที่ยงในอดีต” ตลอดจนการนำเที่ยวเส้นทางเมืองเก่าทับเที่ยง โดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชนที่มีการร่วมกลุ่มเพื่ออนุรักษ์เมืองเก่าทับเที่ยง
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง