อำนาจ​เจริญ​ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมอบรมมารยาทไทย

อำนาจ​เจริญ​   จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมอบรมมารยาทไทย

วันอังคาร ที่ 18 มิ.ย. 62  muj หอประชุมของโรงเรียน ลืออำนาจวิทยาคม

นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ เปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ณ หอประชุมของโรงเรียน
นายอชิระ วิริยะสุขหทัย ผอ. โรงเรียน​ ลืออำนาจวิทยาคม ได้นำบุคลากรครู นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสา จำนวน 486 คน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้
จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดจุดอับจุดเสี่ยง และแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย  กิจกรรมปลูกป่า ปลูกต้นไม้ บริเวณลำห้วยแก บ้านเปือย ตำบลเปือย และบริเวณไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองครอง ตำบลโคกกลาง


เวลา 10.00 น. นายอำเภอลืออำนาจ เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : กิจกรรมการอบรมมารยาทไทย สำหรับเด็กเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา  นางสาวสิริพรรณ อมรสิน ผอ.โรงเรียน​ ธันยธรณ์ฯ นำคณะนักเรียน หมู่1 และ หมู่​ 2 จำนวน 120 คน เข้ารับการฝึกอบรมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนมารยาทไทย เพื่อให้นักเรียนได้อนุรักษ์และนำหลักปฏิบัติที่ถูกต้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัด ได้นำคณะวิทยากร จากจังหวัดอำนาจเจริญให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องในวิถีชีวิตประจำวัน ครอบคลุมกริยา วาจา และความประพฤติต่างๆ ที่งดงาม เช่น การไหว้ การแสดงความเคารพ การทักทาย การสนทนา ศาสนพิธี

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​