สิงห์บุรี สภาเกษตรจังหวัดจัดโครงการฯเนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรแห่งชาติ

สภาเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.45 น.นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี ณ บริเวณท่าน้ำลำแม่ลา ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยนายวัฒนศักดิ์ สงวนสุข ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกป่า รักษาทรัพยากรแหล่น้ำ ลำแม่ลา เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึงวันสถาปนาสภาเกษตรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด บุคลากรสำนักงาน สภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น รวมไปถึงภาคีเครือข่ายเกษตรกรและสื่อมวลชน จำนวน 50 คน


ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติรวมถึงค่านิยมและการสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจให้เกิดความรักและศรัทธาในองค์กรของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ บุคลากรสำนักงานภาเกษตรกรจังหวัด และเครือข่ายเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามกรอบอำนาจหน้าที่กฎหมาย เป็นการรำลึกถึงวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติและการยึดมั่นในการทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนเกษตรกร