นครปฐม เหล่ากาชาดจังหวัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอบางเลน

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอบางเลน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน มีความคล่องตัว ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

วันที่ 22 กันยายน 2566 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอบางเลน ประจำปี 2566 เพื่อให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด/กิ่งกาชาดอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และภารกิจหลักของสภากาชาดไทย สิทธิประโยชน์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย การบริการโลหิต การบริจาคดวงตา อวัยวะ การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตลอดจนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดในปัจจุบัน โดยมี นางวรณัน สวนทอง นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เข้ารับการอบรมในครั้งนี้


นางวรณัน สวนทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดเป็นหน่วยงานหนึ่งของสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาคเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนพันธกิจของสภากาชาดไทย ปัจจุบันเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มีจำนวนสมาชิกเหล่ากาชาดเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่จะต้องให้สมาชิกเหล่ากาชาดทั้งใหม่และเก่า มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดเดิม ได้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเอง


นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดได้จัดให้มีการอบรมมารยาทไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด รวมถึงการทำจุลินทรีย์น้ำข้าว เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตพัฒนาสังคมและชุมชนในท้องถิ่น ที่สำคัญจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเหล่ากรรมการ/สมาชิก ผู้ประสานงานอำเภอ และอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่อยู่ในพื้นที่ ได้มีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพในการประสานความช่วยเหลือและบูรณาการความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากประชาชนในพื้นที่

…………………………………………………
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว