อ่างทอง ศปป.5 กอ.รมน.จัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพรุ่นที่ 2 ภาคกลาง

ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 5 กอ.รมน. (ศปป.5 กอ.รมน. ) จัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพรุ่นที่ 2 ภาคกลาง และเลือกประธานรุ่นเพื่อขับเคลื่อน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.พลโทธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 5 กอ.รมน. (ศปป.5 กอ.รมน. ) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม จัดกิจกรรม “พัฒนาสร้างสรรค์สื่อ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ และพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และช่องทางใหม่ๆ ในการนำเสนอ และเป็นการเฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนประจำภูมิภาค ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการเสนอข่าว
ซึ่งในการนี้ ในพื้นที่ภาคกลางเป็นรุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าอบรมได้แก่สื่อมวลชนทุกแขนง จากจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดอ่างทอง ฯลฯ จำนวน 218 คน ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลช จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังการบรรยายเรื่อง “มรดกไทย” เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน, และการบรรยายเรื่องการผลิตสื่อภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งได้สัมผัสและเรียนรู้ร่วมกันกับคณะผู้จัดโครงการ พิธีกรภาคสนาม (เวที ) ทีมงานครูวิรัตน์ พร้อมคณะวิทยากร พันเอกกิตติบดี อินทสุรัช พันเอกหญิง ปภากร เบ็ญขันธ์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณส่วนแผนงาน โครงการงบประมาณ และประเมินผลศูนย์การปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. พันโท ด็อกเตอร์ ศิริกุล มลศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดสำนักงานส่งเสริมกรท่องเที่ยวกองทัพบก คุณพลอยชมพู ยามะเพวัน นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มจารีตประเพณี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ที่ให้ความรู้ในการอบรมสื่อในครั้งนี้

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม จะถูกคัดเลือกเป็นผู้นำกลุ่มเพื่อลงศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิต อัตลักษณ์และพหุวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดชายแดนใต้พร้อมทั้งการเสริมศักยภาพด้านการผลิตสื่อเพื่อเป็นผู้นำสื่อคุณภาพต่อไป อีกทั้งจัดให้มีการเลือกประธานกลุ่มของรุ่นที่ 2 ได้แก่นายวีระพันธ์ สก็อตต์ จากจังหวัดปทุมธานี

สาทร คชวษ์ /อ่างทอง /รายงาน