นครศรีธรรมราช เตรียมพร้อมเปิดการท่องเที่ยวตามมาตรฐาน SHA

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และเครือข่ายกลุ่มท่องเที่ยวเจาะประเด็น เคาะทุกคำถาม เตรียมพร้อมเปิดการท่องเที่ยวตามมาตรฐาน SHA
ณ ห้องประชุมชลนภา รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วยอาจารย์และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยว

โดยใช้พื้นที่อำเภอขนอมเป็นพื้นที่นำร่องจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่ปลอดภัย บุคลากรด้านการท่องเที่ยว มาตรฐานด้านสุขอนามัยในพื้นที่ (SHA-Amazing Thailand Safety & Health Administration) ร่วมกับ อำเภอขนอม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลขนอม สาธารณสุขอำเภอขนอม เทศบาลตำบลขนอม เทศบาลตำบลท้องเนียน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง สมาคมท่องเที่ยวขนอม และผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางและมาตรฐานในการเปิดการท่องเที่ยวปลอดภัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัย เตรียมความพร้อมของธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสุขภาวะที่ดี


สำหรับการเตรียมความพร้อมนั้นเป็นไปตามนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวภายในระยะเวลา 120 วันของคณะรัฐมนตรี ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในแผนระยะ 3 คือ เปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้พื้นที่อำเภอขนอมเป็นพื้นที่นำร่องในการเปิดการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง