พช.ระยอง ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”

🏡พช.ระยอง ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 💕
🍀วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ แปลงนายประดิษฐ์ ขำเขมร ม.4 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง🌻
🌾🌾นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง นางปราณี บัววังโป่ง ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ พื้นที่ร่วมโครงการจำนวน 1 ไร่


🥕ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง ท้องถิ่นอำเภอฯ เกษตรอำเภอฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) บัณฑิตอาสาต้นแบบ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและเครือข่ายโคก หนอง นา ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ดังนี้
🌳ปลูกต้นไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด มะพร้าว เงาะ รวมจำนวน 50 ต้น
🐟ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 2,000 ตัว
🌳ปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย กระเพา โหรพา ขิง ข่า ตะไคร้ ฯลฯ
🌾ปลูกหญ้าแฝก จำนวน 1,000 ต้น
🏝โดยเรียนรู้กระบวนการก่อเกิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล (เอามื้อ ทำศูนย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผล สร้างความยั่งยืน สื่อสาร) ทุกครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหาร มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน🌱
🌴ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดระยอง และตามแนวทางการเอามื้อสามัคคีปลอดภัยจาก COVID – 19 ภายใต้มาตรฐาน SHA (Safety & Health Administration)😷💕
🥬🥦เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565🌶🥒 Change for Good🌻