อยุธยา เกษตรจังหวัดประสบผลสำเร็จหลังสนับสนุนเกษตรกรผลิตสินค้าตามมาตรฐาน GAP  

เกษตรอยุธยา  ประสบผลสำเร็จหลังสนับสนุนเกษตรกรผลิตสินค้าตามมาตรฐาน GAP  ได้เกือบ 1,000 ราย

นายไพฑูรย์  รื่นสุข   เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า  ขณะนี้เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP ควบคู่กับส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตสามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เพิ่มมากขึ้น  โดยพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้เป็นที่ปรึกษาสำหรับเกษตรกร คัดเลือกเกษตรกรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP ถ่ายทอดความรู้ ติดตาม ให้คำปรึกษา ตรวจประเมินแปลง พร้อมส่งรายชื่อเกษตรกรให้หน่วยตรวจรับรองเพื่อตรวจประเมิน

ทั้งนี้ เกษตรกรที่ประสงค์ขอรับการรับรองมาตรฐาน GAP ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน GAP ล่าสุด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีเกษตรกรผ่านการรับรองการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน GAP รวม 948 ราย  แยกเป็น GAPข้าว 840 ราย   และ GAP พืชอาหาร 108 ราย ส่วนช่องทางจำหน่าย เช่น Tesco Lotus , Big C, Top Supermarketซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร” หรือ มกษ.9001-2556  เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ
ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา