สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีรับถวายปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่23มิถุนายน2565 ที่

Read more

หอการค้าภาคใต้กลุ่มอันดามัน ขอความร่วมมือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Expo ที่ภูเก็ต ในปี 2028

ประธานหอการค้าภาคใต้กลุ่

Read more