นครปฐม   อำเภอสามพรานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นครปฐม   อำเภอสามพรานประ

Read more

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)”ดิจิทัล เทมเปิ้ล ไทยแลนด์”เข้าถึงพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ลงน

Read more

ตรัง ปิดสนามชนโคทั้ง 3 แห่ง สนามชนไก่ทั้ง 10 อำเภอ ( 10 แห่ง) ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล

ตรัง ปิดสนามชนโคทั้ง 3 แ

Read more

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบปละการศึกษาตามอัธยาศัย.จังหวัดตรัง มอบหน้ากากผ้าให้ผู้ว่าฯตรัง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษา

Read more