เรือนจำจังหวัดตรัง กรมราชทัณฑ์ ปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจ

เรือนจำจังหวัดตรัง กรมราชทัณฑ์ ปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นพิเศษ

(12 เม.ย.2564) ที่เรือนจำจังหวัดตรัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดการฝึกอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำจะและความหวัง รุ่นพิเศษ โดยมี นายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน


ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัยการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพันโทษออกไปภายนอก


ปัจจุบันเรือนจำจังหวัดตรัง ได้จัดอบรมโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง มีผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดตรัง กรมราชทัณฑ์ มีผู้เข้ารับการฝึกเป็นผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย 52 คน และชาวต่างชาติ 1 คน รวม 53 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 11 เมษายน 2564 แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และขั้นที่ 3 การสรุปและการประเมินผล
โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มนักโทษ หลังจาก ผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะได้ดำเนินการในพื้นที่ ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง