[:th]นครปฐม คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมจัดการประชุมพระสังฆาธิการ.[:]

[:th]คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมจัดการประชุมพระสังฆาธิการ.   เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่อาคารราชวิริยาลังการ. วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   พระเทพมหาเจติยาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเป็นองค์ประธานการประชุม พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ  รองเจ้าคณะอำเภอ  เจ้าคณะตำบลและเลขานุการ  คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมตามมติมหาเถระสมาคม 143 / 2546 ครั้งที่2. พร้อมด้วย

พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวงและพระครูอดุลพัฒนาภรณ์  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม  และนายบุญเชิด  กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมว่าด้วยเรื่องการปกครองคณะสงฆ์.  ในเรื่องต่างๆ ซึ่งพระสังฆาธิการ เป็นผู้ปกครองดูแลคณะสงฆ์ในเขตปกครองและวัดให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติประกาศ

และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช มีหน้าที่ควบคุมและ ส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์ จัดการและพัฒนา การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการ สาธารณสงเคราะห์ให้เป็นไปด้วยดีพระสังฆาธิการจึงมี ความสำคัญในการดูแลพระภิกษุสามเณร ดูแลวัดให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย ให้พระภิกษุสามเณร

มีจริยาวัตรงดงาม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย นับว่า พระสังฆาธิการเป็นผู้จรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ดูแลความประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุสามเณร มิให้ออก นอกพระธรรมวินัย และพระสังฆาธิการโดยเฉพาะ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส จะต้อง บำรุงรักษา จัดการวัด และสมบัติของวัดให้เป็นไปโดย เรียบร้อย ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์  ที่พำนักอยู่ในวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และเป็นธุระใน การศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต และคฤหัสถ์ให้ความสะดวกตามสมควรในการบำเพ็ญ กุศลกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

ระบุถึง ความสำคัญของพระสังฆาธิการ  ว่าพระพุทธศาสนาเป็น ศาสนาประจำชาติจะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไป ก็ด้วย จะต้องอาศัยพระสังฆาธิการ เป็นสำคัญเนื่องจาก  พระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนโดยเฉพาะ  พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใส ศรัทธาของประชาชน ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์   เจ้าอาวาสจึงมีอำนาจ หน้าที่ ในการบริหารและจัดการวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 [:]