[:th]นครปฐม รักษาราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง)และมอบนโยบาย[:]

[:th]รักษาราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง)และมอบนโยบาย   เมื่อวันที่9 พฤศจิกายน 2561ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวงและโรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  นายปานเนตร. ปางพุฒิพงศ์. รักษาราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่5 เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง และพระเทพศาสนาภิบาล. รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง) เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นางจุฑามาศ เวชพาณิชย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  นางสายัณห์ อยู่สงค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน  นายแพทย์วีรศักดิ์ คลองลาภเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม แพทย์และพยาบาล

นายประมวล โฆษิตชัยมงคล สาธารณสุขอำเภอสามพราน ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อรับมอบนโยบายปี 2562 ของรมว.สาธารณสุข ในการเร่งสานต่อภารกิจเดิม พร้อมสร้างสรรค์งานใหม่ บรรลุเป้าหมายในยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อนำพากระทรวงสาธารณสุข บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยเน้นหนักใน 5 ประเด็น

ได้แก่  1.การปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ (Digital Transformation) บูรณาการข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยการเชื่อมทุกระบบที่มีในปัจจุบันให้เป็นหนึ่งเดียว   2.การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัวและ รพ.สต.ติดดาว เน้นการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ และพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้มีความเหมาะสม

3.การปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ (HRH Transformation) บูรณาการ ข้อมูลบุคลากรให้เห็นเป็นภาพรวมของประเทศ เพื่อการวางแผนการบริหารกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ  4.การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ต้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อลดการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และ

5.การควบคุมป้องกันวัณโรค เพื่อลดการตาย การขาดยา เพื่อลดปัญหาให้หมดไปจากประเทศไทย

พัชรี  เกษรบุญนาค  ข่าว

 

 [:]