[:th]นครปฐม โรงพยาบาลสามพรานจัดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐาน.[:]

[:th]โรงพยาบาลสามพรานจัดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐาน.  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมชั้น4โรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง) อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม.

นพ. ทินกร  ชื่นชม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน เป็นประธานการอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐานและการเตรียมความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพ  เพื่อการรับการประเมินรับรองHAชั้น3ประจำปี 2562 ซึ่งโรงพยาบาลสามพรานเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ระดับM2จำนวน 130 เตียงมีการจัดให้บริการสุขภาพอย่าง

ครอบคลุม4มิติ  พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพการบริการการแพทย์เฉพาะทางให้ได้ตามเกณฑ์ Service Plan   1.เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างปลอดภัยและมุ่งเน้นให้ผ่านการประเมินและได้รับรองคุณภาพHAชั้น3ในปี 2562   2.เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพรับทราบถึงวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมเป้าประสงค์และเข็มมุ่งของโรงพยาบาล

3.เพื่อให้เข้าใจถึงทิศทางการบริการขององค์กรพยาบาลและการประกันคุณภาพการพยาบาลสามารถให้การบริการพยาบาล

ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการและคาดหวังของผู้ใช้บริการในเครือข่ายและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าใจ   สามารถเชื่อมโยงการปฎิบัติการพยาบาลสู่การพัฒนาคุณภาพ HAและนำไปเป็นแนวทางปฎิบัติในการรับการรับการประเมินรองรับHAชั้น3จาก สพร.ต่อไป

พัชรี  เกษรบุญนาค  ข่าว[:]