[:th]นครปฐม คณะสงฆ์ภาค14จัดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี.[:]

[:th]คณะสงฆ์ภาค14จัดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี.  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิงพระอรามหลวง อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม.

พระธรรมโพธิมงคล ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 14 เป็นองค์ประธานเปิดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง  นักธรรมชั้นตรี  ของคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค14 ประจำปี 2561 ซึ่งมี นายบุญเชิด  กิตติธรางกูร  ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม.ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง  นักธรรมชั้นตรี

และมีพระคณะกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี  ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 จำนวน 400 รูป เป็นผู้ตรวจข้อสอบแบบอัตนัย. โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 10(1)และ(2)แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23(พ.ศ. 2541)ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์(ฉบับที่2)พ.ศ. 2535 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบทำสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีประจำปี 2561  จำนวน400รูป ในการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ของคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค14 ประจำปี 2561 ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย[:]