[:th]กาญจนบุรี   อำเภอห้วยกระเจาเตรียมจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด [:]

[:th]กาญจนบุรี   อำเภอห้วยกระเจาเตรียมจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด   ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางและการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางที่ประสบความสำเร็จในเขตพื้นที่อำเภอห้วยกระเจาโดยมีคณะศึกษาดูงานจำนวน 20 คน

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา โดยมีนายสมบูรณ์ จันทร์สว่าง ผอ. โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พันตำรวจเอกไพวรรณ สาเพิ่มทรัพย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้วยกระเจา นายอุกฤษฎ์ บุษบงค์ สาธารณสุขอำเภอ นางสาวอัญชลี เฉลยทรัพย์ พัฒนาการอำเภอ นายสิริพงษ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา นายอนุชา สุขเชิงชาย นายกเทศมนตรีตำบลสระลงเรือ

นายธษิต ประกอบธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ นางชลธิชา สืบเนียม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ นายระเบียบ ประทุมสูตร กำนันตำบลสระลงเรือ นายพัชรพล สืบดา กำนันตำบลห้วยกระเจา นายสุมิตร เชื้อทอง กำนันตำบลวังไผ่ นายเผอิญ แก่นจันทร์ กำนันตำบลดอนแสลบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทั้ง 6 แห่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ นายชำนาญ เพชรปานกัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ตำบลสระลงเรือ นายสมศักดิ์ สิงขรรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลดอนแสลบ นายชโลม เพชรใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลดอนแสลบ

นายสุริยัน จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใหม่ นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองต่อยอด นายกมล ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นายศิริ นิลขาว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน…
ข่าวกาญจนบุรี/เกษร เสมจันทร์ กาญจนบุรี[:]