[:th]กาญจนบุรี   รองผู้ว่ากาญจนเป็นประธานเปิดโครงการติดตามผลการปฏิบัติงานแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ. ศ. 2561-2564[:]

[:th]กาญจนบุรี   รองผู้ว่ากาญจนเป็นประธานเปิดโครงการติดตามผลการปฏิบัติงานแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ. ศ. 2561-2564   ที่ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติดตามผลการปฏิบัติงานแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเห ตุทางท้องถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน นับเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและชีวิต

     นายสมยศ ศิลปีโยดม กล่าวอีกว่า การประชุมสัมมนา ติดตามผลการปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับแผนแม่บท และขอขอบคุณบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และหน่วยงานภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนและให้ความร่วมมือและสนับสนุนในวันนี้

     นายธีระชาติ ไทรทอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีแนวโน้มสูง ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ จึงได้จัดกิจกรรมในวันนี้.

/ เกษร  เสมจันทร์  กาญจนบุรี[:]