[:th]กาญจนบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ลงตรวจพี้นที่ โครงการคลินิกลอยน้ำ Kick off “ศรีสวัสดิ์โมเดล”[:]

[:th]กาญจนบุรี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ลงตรวจพี้นที่ โครงการคลินิกลอยน้ำ Kick off “ศรีสวัสดิ์โมเดล”

“””””:””””””””:””””””””””””

นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  นายอนุชา  วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  นพ.กิตติ อินทราสุขพร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พร้อมด้วยคณะติดตามจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่ดำเนินงานโครงการคลินิกลอยน้ำ Kick off “ศรีสวัสดิ์โมเดล” ณ แพคุณหมอ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 

เกษร    เสมจันทร์   ภาพ  / ข่าว[:]